PREZENTARE

          Serviciul Autorizări și Controlul Conformării are ca atribuții aplicarea dispozițiilor legale în vigoare, referitoare la autorizarea activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător, având în vedere necesitatea ca prin actele de autorizare să se promoveze

- tehnologiile curate

- schimbarea modelelor de producție și de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale și energetice și al reducerii impactului negativ asupra mediului și sănătății umane.

In acest scop :

- primește și analizează documentațiile ce însoțesc cererile de emitere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu ;

- elaborează avizele, acordurile și autorizațiile care sunt de competența agențiilor pentru protecția mediului și le înaintează conducerii agenției pentru semnare ;

- stabilește programele de conformare împreună și de comun acord cu solicitantul, cu respectarea dispozițiilor legale și urmărește modul lor de îndeplinire ;

- îndeplinește procedurile legale cu privire la asumarea obligațiilor de mediu în procesul de privatizare, al schimbării proprietarilor și al încetării activității obiectivelor cu impact asupra mediului și sănătății umane

- Conduce procedura de autorizare și emite acordul/autorizația/avizul de mediu pentru proiecte, activități, planuri și programe care sunt în competența lor de reglementare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

- Participă la procedura de emitere a acordurilor de mediu pentru proiecte de investiții noi sau de modificare a celor existente aferente activităților economico-sociale cu impact semnificativ asupra mediului si la procedura de emitere a avizelor pentru anumite planuri si programe , aflate în competența autorității centrale de protecție a mediului și a Agențiilor Regionale de Protecție a Mediului , în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind Protecția Mediului , ale OM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu si HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și proiecte.

- Verifică conformarea agenților economici la prevederile Autorizației de mediu, în cadrul procedurii de vizare anuală a acesteia și ori de cîte ori este necesar.