Reglementări

Prezentare

Cadru legislativ

Acte de reglementare

Dezbateri publice

Elaboratorii de studii de evaluare a impactului asupra mediului
Lista persoanelor fizice si juridice atestate:
http:// www.mappm.ro

ACTE DE REGLEMENTARE - Avizul de mediu

         Aviz de mediu pentru planuri si programe -act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii (planuri si programe, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, precum si modificarile acestora, care se supun pregatirii si/sau adoptarii de catre autoritatile publice la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de aceste autoritati in vederea adoptarii printr-o procedura legislativa de catre Parlament sau Guvern si care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative)

           Aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu - act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite obligatiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate, in urmatoarele situatii: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii. Documentul este emis in scopul cunoasterii impactului asupra mediului de catre partile implicate in tranzactie si asumarii responsabilitatilor privind protectia mediului.

        PROCEDURA

      - Legea 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

      - HG nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
         O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile

         si completarile ulterioare si Legea 137/2002 privind accelerarea privatizarii.

       - HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de

         mediu pentru planuri si programme (intrata in vigoare in 05.12.2004)

        CÂND SE SOLICITĂ AVIZUL DE MEDIU ?

       Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu
- La schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului si/sau modificarea sau incetarea unor astfel de activitati, inclusiv pentru vanzare de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de inchidere, lichidare in conditiile legii.
Avizul de mediu pentru planuri si programe - la initierea si adoptarea acestora.

        UNDE SE SOLICITĂ AVIZUL DE MEDIU ?

Toate solicitarile de avize de mediu se vor face la sediul APM Bihor

        LEGISLATIE CURENTĂ

O.U.G nr.195/2005 privind Protecția Mediului.

Ordin MAPPM nr. 709/11.08.1999 privind continutul avizului care se emite de autoritatea de mediu competenta, in aplicarea prevederilor HG nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul M.M.D.D nr. 1.108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora ( publicat in M.Of. nr.629 din 13.09.2007)

H.G nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programme (intra in vigoare in 05.12.2004)

        ACTE NECESARE

Avize pentru stabilirea obligatiilor de mediu :

-cerere pentru obtinerea avizului de privatizare;

-bilant de mediu de nivel "0", "I" sau "II" (functie de solicitarile A.P.M. Bihor)

-obligatiile de mediu;

-programul de conformare, daca exista, sau

- propunerea de program de conformare corespunzatoare obligatiilor de mediu;

- surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului;

- copii de pe autorizatiiie de functionare, in conformitate cu dispozitiile legale, dupa caz:

a) autorizatia de mediu;
b) autorizatia de gospodarire a apelor;
c) autorizatia de descarcare a apelor uzate;
d) autorizatia sanitara;
e) autorizatia de protectie a muncii
f) autorizatia PSI;

- copii de pe actele de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor si
utilitatilor.

Nota:   Autorizatiile de functionare mentionate se vor depune in cazul in care societatea
dispune de acestea.

Avize pentru planuri si programme :

- notificare in scris catre autoritatea de mediu ;

- dovada informarii publicului asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia ( anunturi repetate in mass-media si afisare pe pagina proprie pe internet)

        TAXE SI TARIFE

        Cuantumul tarifelor pentru parcurgerea procedurilor de mediu sunt stabilite prin Ordinul M.M.D.D nr. 1.108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora 
( publicat in M.Of. nr.629 din 13.09.2007).
       

        VALABILITATE

         Valabilitatea avizului de mediu este de 2 ani de la data emiterii, in cazul in care nu intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis.
Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceiasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis in cazul in care nu intervin modificari ale respectivului plan sau program.

     FORMULARE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AVIZULUI DE PRIVATIZARE

(cerere, bilant de mediu de nivel « 0 »)

Antetul persoanei juridice

Nr. ........... data ................
Înregistrata la Agentia de Protectie a Mediului .................. Nr. .... data .................

                                                C E R E R E
             pentru obtinerea avizului de mediu pentru privatizare..................

(denumirea persoanei juridice care solicita obtinerea avizului de mediu pentru privatizare)
sediul ...............
telefon/fax ................
reprezentata legal prin ..................,(numele si functia)
în temeiul prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita Agentiei de Protectie a Mediului ...................... emiterea avizului de mediu pentru privatizarea.....................(denumirea judetului în care îsi are sediul agentia)(denumirea obiectului privatizarii)
- scop în care depunem spre analiza documentatia alaturata, constituita din:
- bilant de mediu de nivel: .......................;
- obligatiile de mediu;
- programul de conformare (copie însusita de agentie), daca exista; sau
- propunerea de program de conformare, corespunzatoare obligatiilor de mediu;
- surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului;
- copii de pe autorizatiile de functionare, în conformitate cu dispozitiile legale, dupa caz: - o autorizatia de mediu;
- o autorizatia de gospodarire a apelor;
- o autorizatia de descarcare a apelor uzate;
- o autorizatia sanitara;
- o autorizatia de protectia muncii;
- o autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor;
- copii de pe actele de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor si utilitatilor.
       Prin prezenta declaram ca datele si informatiile prezentate în bilantul de mediu, în propunerea de program de conformare si sursele potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului au fost însusite de catre conducerea unitatii si corespund situatiei reale.

Director,....................(numele, prenumele, semnatura si stampila)

 

BILANT DE MEDIU NIVEL "0" PENTRU PROCESUL DE PRIVATIZARE - Anexa 5.1 din Ord. 184/1997 – publicat in M. Of. Nr. 303 bis din 06.11.1997

Începutul paginii