Nr. crt.

Cod

Habitat

Suprafață %

Localizare, Sit Natura 2000

1

1530*

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice

50,0;

20,0

Câmpia Ierului(SCI),

Cefa (SCI)

2

2190

Depresiuni umede intradunale

10,0

Câmpia Careiului (SCI),

3

2330

Dune cu Corynephorus și Agrostis

7,0

Câmpia Careiului (SCI),

4

2340*

Dune Panonice

10,0

Câmpia Careiului (SCI),

5

3130

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoëto-Nanojuncetea

11,0

Câmpia Ierului(SCI),

 

6

3150

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition

14,0

Câmpia Ierului(SCI),

 

7

3160

Lacuri distrofice și iazuri

30,0

Cefa (SCI),

 

8

31A0*

Ape termale din transilvania acoperite de lotus (drețe)

90,0

Lacul Pețea Tip:SCI

9

3220

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane

1,0

2,0

Apuseni (SCI), Valea Cepelor Tip:SCI

10

3240

Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane

1,0

Apuseni (SCI),

11

3260

Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion

1,0;

0,01;

0,1

Apuseni (SCI),

Câmpia Careiului (SCI),

Câmpia Ierului(SCI),

12

3270

Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention

0,1;

 7,0

Câmpia Careiului (SCI),

Câmpia Ierului(SCI),

13

4030

Tufărișuri uscate europene

0,05

Buteasa SCI

14

4060

Tufărișuri alpine și boreale

3,0;

30,0

20,0

Apuseni (SCI),

Valea Cepelor Tip:SCI

15

4070*

Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium

1,0

Valea Cepelor Tip:SCI

16

40A0*

Tufărișuri subcontinentale peri-panonice

6,0

0,1

Câmpia Ierului(SCI),

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

17

5130

Formațiuni de Juniperus communis pe tufărișuri sau pășuni calcaroase

0,01

Apuseni (SCI),

18

6110*

Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi

0,002;

1,0

Apuseni (SCI),

Codru Moma (SCI)

19

6150

Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios

0,1

Apuseni (SCI),

20

6170

Pajiști calcifile alpine și subalpine

0,1

Apuseni (SCI),

21

6190

Pajiști panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis)

0,1

Apuseni (SCI),

22

6210*

Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia)

0,1

Apuseni (SCI), Defileul Crișului Negru SCI,

23

6230*

Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase

0,01

0,1

Apuseni (SCI),

Valea Cepelor Tip:SCI

24

6250*

Pajiști panonice pe loess

1,0;

7,0

Betfia (SCI),

Câmpia Ierului(SCI),

25

6260*

Pajiști panonice și vest-pontice pe nisipuri

11,0

Câmpia Careiului (SCI),

26

6410

Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae)

0,1;

0,1

Apuseni (SCI),

Câmpia Careiului (SCI),

27

6430

Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin

0,5

1,0;

1,0;

0,5;

1,0;

2,0

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

Apuseni (SCI),

Buteasa (SCI),

Câmpia Careiului (SCI),

Câmpia Ierului(SCI),

Cefa (SCI),

28

6510

Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)

1,0;

1,0;

1,0

5,0

Apuseni (SCI),

Câmpia Careiului (SCI),

Cefa (SCI),

Valea Cepelor Tip:SCI

29

6520

Fânețe montane

2,0

20,0

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

Apuseni (SCI),

30

7110*

Turbării active

0,1

Apuseni (SCI),

31

7120

Turbării degradate capabile de regenerare naturală

0,01

Apuseni (SCI),

32

7140

Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat)

2,0

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

33

7150

Comuntăți depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase

0,1

Apuseni (SCI),

34

7230

Mlaștini alcaline

0,001

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

35

8110

Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani)

0,01

10,0

Apuseni (SCI),

Valea Cepelor Tip:SCI

 

36

8120

Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)

1,0

Apuseni (SCI),

37

8210

Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase

0,01

0,1

Codru Moma (SCI)

Apuseni (SCI),

38

8220

Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase

0,01

15,00

0,01

Codru Moma (SCI),

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI Apuseni (SCI),

39

8310

Peșteri în care accesul publicului este interzis

20,0

4,2

25,0

2,5

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI,

Platoul Vașcău Tip:SCI

Apuseni (SCI),

Tășad Tip:SCI

40

9110

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

5,0

2,2

12,0

Codru Moma (SCI)

Apuseni (SCI),

Valea Cepelor Tip:SCI

41

9130

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

40,0

34,00

80,0

1,0

Codru Moma (SCI),

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

Valea Roșie Tip:SCI

Apuseni (SCI),

42

9150

Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion

2,0

15,00

3,00

2,0

Defileul Crișului Negru (SCI)

Platoul Vașcău Tip:SCI

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

Apuseni (SCI),

43

9160

Păduri subatlantice și medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli

1,0

Codru Moma (SCI)

 

44

9170

Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

100,0

70,0

Pădurea de la Alparea Tip:SCI,

Pădurea Goroniște Tip:SCI

45

9180*

Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene

0,5

0,2

0,7

1,0

Codru Moma (SCI)

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

Defileul Crișului Negru (SCI)

Apuseni (SCI),

46

91D0*

Turbării cu vegetație forestieră

0,05

Apuseni (SCI),

47

91E0*

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

0,5

10,0

0,5;

0,2;

0,3;

50,00

20,00

Codru Moma (SCI)

Diosig (SCI)

Apuseni (SCI),

 Câmpia Careiului (SCI),

Câmpia Ierului(SCI),

Păduricea de la Santău Tip:SCI

Valea Iadei Tip:SCI

48

91F0

Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

2,0;

1,0;

7,0;

1,0;

 15,0

80,00

Câmpia Careiului (SCI),

 Câmpia Ierului(SCI),

Cefa (SCI),

 Diosig (SCI),

Pădurea Goroniște Tip:SCI

49

91H0*

Vegetație forestieră panonică cu Quercus pubescens

0,01

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

50

91I0*

Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.

18,0

Câmpia Careiului (SCI),

51

91M0

Păduri balcano-panonice de cer și gorun

3,0;

2,0;

 8,0

Câmpia Careiului (SCI),

Câmpia Ierului(SCI),

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

52

91Q0

Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros

0,2

Apuseni (SCI),

53

91V0

Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

15,0;

17,0;

5,5

15,00

80,0

Codru Moma (SCI), Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI; Apuseni (SCI),

Platoul Vașcău Tip:SCI

Valea Iadei Tip:SCI

54

91Y0

Păduri dacice de stejar și carpen

0,1

Apuseni (SCI),

55

92A0

Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba

1,5;

5,0;

2,0;

5,0;

5,0;

2,0

2,0

Câmpia Careiului (SCI),

Câmpia Ierului(SCI),

Diosig (SCI) ,

Crișul Negru (SCI);

Crișul Repede amonte de Oradea (SCI),

Lunca Inferioară a Crișului Repede Tip:SCI

Săcueni Tip:SCI

56

9410

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

4,0

14,0

20,0

Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului Tip:SCI

Valea Cepelor Tip:SCI

Apuseni

57

9410

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

20,0

Apuseni (SCI),

58

9420

Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană

0,5

Apuseni (SCI),