Înapoi la rapoarte de mediu 

 

RAPORT PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU

IN JUDETUL BIHOR - Luna  IANUARIE 2010

Județul Bihor este situat în nord-vestul României, învecinându-se la nord cu județul Satu Mare, limita vestică a lui fiind dată de frontiera de stat cu Ungaria.
           Aproximativ din dreptul localității Boianu Mare și până în vârful Piatra Aradului (1428 m), din Munții Bihorului, se desfășoară limita estică, care îl separă de județele Sălaj, Cluj,
și Alba.
           De la Piatra Aradului până în apropiere de localitatea Ant se întinde limita sudică prin care se desparte de județul Arad. Între aceste limite, teritoriul județului se situează în cadrul a trei unități geografice majore: Câmpia de Vest, Dealurile Vestice și Munții Apuseni.
           Județul Bihor are o suprafața de 7.544 km2 are 593.055 locuitori, o treime din locuitorii județului locuiesc în munucipiul Oradea – reședința Bihorului.

CAPITOLUL 1. AER

     1.1. ACIDIFIEREA
         Acidifierea este determinată în principal de trei tipuri de poluanți: oxizii de sulf (SOx), oxizii de azot (NOx) și amoniacul (NH3). Sursele principale sunt arderea combustibililor fosili pentru industrie și populație (SOx, NOx), respectiv traficul rutier (NOx, NMVOC, SO2,CO).

1.1.1. Calitatea aerului ambiant - aciditate
               În luna Ianuarie s-au colectat și analizat 7 probe de precipitații în 2 puncte de supraveghere din municipiul Oradea.

Nr. probă

Locul recoltării

Interval de recoltare

Cant. pp. l/mp

pH

Cond.   ”S/cm

Alc/Acid(μEg/l)

Cl-        mg/l

1

A.P.M.SEDIU

05-06.01.2010

6.0

7.0

25.1

110

0.20

2

A.P.M.SEDIU

06-07.01.2010

8.1

6.8

24.8

100

0.30

3

A.P.M.SEDIU

07-08.01.2010

4.0

6.0

20.2

90

0.40

4

A.P.M.SEDIU

12-13.01.2010

3.0

7.3

41.2

150

1.00

5

ORADEA EST

05-07.01.2010

15.0

6.6

28.2

130

0.45

6

ORADEA EST

07-08.01.2010

4.5

7.5

18.9

120

0.50

7

ORADEA EST

12-13.01.2010

2.5

7.0

28.2

130

0.85

       Din măsurătorile efectuate nu rezultă  precipitații acide ( pH<5.6 )

 
 2.CALITATEA AERULUI:
        ►Verificarea numărului de instalații care intră sub incidența Directivei  94/63/EC – privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea benzinei.
  
      ► Respectarea concordanței între inventarul național al instalațiilor și datele din certificatele COV.

      
 ►Verificarea și întocmirea de adrese către agenții economici care au Certificatele COV expirate sau cu valabilitatea aproape de expirare.
       
►Completarea și transmiterea către ANPM a situației privind siturile potențial contaminate în județul Bihor.
       
►Actualizarea permanentă a  bazei de date pentru stațiile de distribuție carburant  120 de stații de distribuție.
       
► Raportarea etapei din cadrul procedurii de autorizare în care se află agenții economici care intră sub incidența Legii 699/2003, și transmiterea către ANPM.

        2.1.     LEGISLAȚIE ORIZONTALĂ
       Completarea și actualizarea bazei de date EIA (acorduri de mediu), și  a Bazei de date SEA  ( avize de mediu cu delegare de competență pentru etapa de încadrare) conform HG 1213/2006, respectiv HG 1076/2004. 
     Reinventarierea instalațiilor care utilizează solvenți conform HG 699/2003.

       2.2. POLUAREA DE FOND ȘI DE IMPACT     
 
Monitorizarea calității aerului în județul Bihor este asigurată printr-o rețea de monitorizare automata și una semiautomată gestionat la nivel local și anume:
         Rețeaua de monitorizare semiautomată:  

Determinarea poluanților gazoși SO2, NO2 se efectuează în ariile și zonele protejate din municipiul Oradea, în 2 puncte cu frecvență zilnică (Sediul A.P.M. - Bihor, Spitalul de copii), pentru determinarea poluantului pulberi în suspensie există 1 punct de monitorizare cu frecvență zilnică la Spitalul de copii, pentru determinarea poluantului PM10 există 1 punct de monitorizare cu frecvență zilnică la Sediul A.P.M. - Bihor, iar pentru indicatorul Pulberi  sedimentabile (cu frecvență lunară) există 14 puncte  de monitorizare în județul Bihor. 
        
Amplasarea punctelor de monitorizare s-a realizat ținând cont de sursele de poluare  concentrate în zonele respective. 
        
Din analizele efectuate rezultă menținerea indicatorilor analizați sub concentrația maximă admisă.

      
 Datele obținute pentru luna noiembrie relevă următoarele:
          
           Punctul APM Bihor:
 

                 
Poluant SO2 valoarea medie este de 0.0007 [mg/mc], în scădere față de 0.0011  [mg/mc]   luna anterioară.
                  Poluant NO2valoarea medie este de 0.0166 [mg/mc], în creștere față de 0.0157 [mg/mc] în luna anterioară.

           
Punctul Spitalul de Copii Oradea:  

           
       Poluant SO2: valoarea medie este de 0.0009 [mg/mc], în scădere față de 0.0012  [mg/mc]  în luna anterioară.
                  Poluant NO2:
 valoarea medie este de 0.0149 [mg/mc], în scădere față de 0.0174  [mg/mc] în luna anterioară.

          
    
Nu s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor maxime admise, conform STAS 12574/1988.  
           
  
          Concentratiile maxime admise ale poluanților determinati conform STAS 12574/1988.
 

POLUANȚI

SO2

No2

Pulberi în suspensie

Pulberi sedimentabile

CMA

0.250 [mg/mc]

0.150 [mg/mc]

0.150 [mg/mc]

17 [g/mp*lună]

 
2.1.1. DETERMINAREA PULBRILOR  ÎN SUSPENSIE,
A PM10 ȘI A PULBERILOR SEDIMENTABILE
            
          
Determinarea poluantului PM10, se efectuează în punctul de monitorizare de la Sediul A.P.M. - Bihor.
         
Punctul APM Bihor:
              
Poluant
PM10: valoarea medie este de 77.325 [μg/mc] în creștere față de   67.3633 [μg/mc]  în luna anterioară.
               În luna ianuarie s-a depășit CMA pentru poluantul PM10 (CMA = 50 μg/mc).
               Depășirea CMA se explică prin faptul că stația este amplasată în zonă cu încălzire individuală, combustibilul utilizat preponderent fiind lemnul. În luna ianuarie au fost înregistrate temperaturi scăzute față de lunile anterioare.                             Determinarea poluantului pulberi în suspensie, în punctul de monitorizare de la Spitalul de copii:
              
Prelucrarea datelor obținute pentru luna Ianuarie relevă următoarele: 

Punctul Spitalul de copii Oradea:

               
Poluant pulberi în suspensie
: valoarea medie este de 0.0468 [mg/mc] în creștere față de 0.0383 [mg/mc]  în luna anterioara.
Nu s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor maxime admise, conform STAS   12574/1987.   
           
Pulberile sedimentabile
  se determină în flux lent,  în 13 puncte de recoltare  la nivelul județului Bihor, cu o frecvență de recoltare lunară. Prin urmărirea acestui indicator, care relevă  impactul activităților desfășurate de SC Holcim  SA Aleșd și SC Helios SA Aștileu (în primele 4 puncte), respectiv a platformei industriale Oradea (inclusiv a haldelor de cenușă CET I, II și haldele de șlam ale SC Cemtrade SA Oradea), se constată următoarele: valoarea medie lunară pe cele 13 puncte este  3.4217 [g/m2/lună] în scădere, față de  3.773[g/m2/lună], în luna precedentă. 

Concentrațiile maxime admise ale poluanților determinați conform STAS 12574/1987 și conform Ordinului 592/25.06.2002:

POLUANȚI

SO2

NO2

PM 10

Pulberi în suspensie

Pulberi sedimentabile

CMA

0.250 [mg/mc]

0.100 [mg/mc]

50

[μg/mc]

0.150 [mg/mc]

17 [g/mp*lună]               Stații de monitorizare automate a calității aerului

        Au fost amplasate 3 stații de monitorizare a calității aerului  în următoarele locații :  

· 
Stația BH 1 (stație urbană) - amplasată lângă sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, monitorizează on-line următorii poluanți: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 (pulberi), BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo;
·  Stația BH 2 (stație industrială) – amplasată în curtea Școlii Generale din Episcopia Bihor, Str. Matei Corvin nr.106/A, cu următorii parametrii monitorizați: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 (pulberi), parametrii meteo;  
· 
Stația BH 3 (stație de trafic) – amplasată în cartierul Nufărul, lângă McDonalds-drive, monitorizează on-line următorii poluanți: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 (pulberi), BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo.  
· 
 Rezultatele monitorizarilor pot fi consultate pe www.calitateaer.ro 

            În urma finalizării evaluării calității aerului la nivel național s-a constatat că în județul Bihor în zona orașului Aleșd există emisii semnificative de poluanți care afectează calitatea aerului cu depășirea pragurilor superioare ale valorilor limită pentru anumiți poluanți atmosferici, situație în care, conform legislației actuale, este obligatorie efectuarea de măsurători continue în puncte fixe.     
             
În acest context a fost amplasată o stație de monitorizare a calității aerului de tip industrial care va măsura continuu concentrațiile de SO2, NOx, CO, PM10, Pb și parametrii meteorologici în localitatea Țețchea.
În vederea facilitării informării publicului, interpretarea datelor privind calitatea aerului, furnizate de stațiile automate din cadrul rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, se realizează prin calculul indicelui specific de calitate a aerului, ceea ce reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați:
   
1. dioxid de sulf [SO(2)];
   
2. dioxid de azot [NO(2)];
   
3. ozon [O(3)];
   
4. monoxid de carbon (CO);

   
5. pulberi în suspensie [PM(10)]
Precum și a calcului indicelui general care se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

În acest context zilnic se elaborează buletinul informativ și se afișează pe site-ul APM Bihor: www.apmbh.ro.
Rezultatele monitorizărilor pot fi consultate pe www.calitateaer.ro 

 CAPITOLUL 3. APA

     3.1. CARACTERIZAREA CALITĂȚII APELOR CURGĂTOARE DE SUPRAFAȚĂ DIN BAZINUL HIDROGRAFIC CRIȘURI,   
            AFERENTE
JUDETULUI BIHOR  

        Supravegherea calității apei în luna ianuarie 2010, în b.h. Crișuri aferent jud. Bihor, s-a realizat prin 23  secțiuni din care 18 secțiuni de control pe cursurile principale si 5  secțiuni pe cursurile de apa secundare.
         Caracterizarea principalelor  cursuri de apă analizate de Laboratorul D.A. Crișuri, se prezintă astfel:

Crișul Negru
, conform Ordinului MMGA nr.161/ 2006, a fost monitorizat în cursul lunii ianuarie în 5 secțiuni. După grupele de indicatori: regim de oxigen, salinitate si poluanți toxici specifici se încadrează in clasa I-a de calitate. După grupa nutrienți se încadrează in clasa I de calitate pe doua  tronsoane de 65 km (am. Beius- cfl.Halgas)si  (cfl. Canal Colector- Zerind, fr.) si in clasa a II-a de calitate pe un tronson de 47 km (cfl. Halgas- cfl Canal Colector).
              
Crișul Repede
: a fost monitorizat în 3 secțiuni. După grupele de indicatori: regim de oxigen, nutrienti, salinitate si poluanți toxici specifici se încadrează in clasa I-a de calitate pe toata lungimea de 38 km.  Pârâul Peța : A fost
 monitorizat după toate programele in 3 secțiuni: Peta – am. Sanmartin,  Peta - Mijl. Rezervatie si Peta - Av. Oradea. După grupele:  regim de oxigen si salinitate se încadrează in clasa I de calitate pe un tronson de 7 km  (cfl. Adona – av. Oradea).După grupa  poluanți toxici specifici pârâul Peta se încadrează in clasa I-a de calitate pe toata lungimea de 21 km (izvor – av. Oradea), iar după grupa nutrienti se încadrează in clasa I de calitate pe un tronson de 14 km (izvor – cfl. Adona) si in clasa a III-a de calitate pe un tronson de 7 km (cfl. Adona – av. Oradea).

Barcău
: a fost monitorizat în 3 secțiuni, de supraveghere pe o lungime de 81 km (limita județ – Parhida, frontiera).  După grupele regim de oxigen si salinitate se încadrează in clasa I de calitate pe toata lungimea de 81 km (limita județ – Parhida, fr.) După grupa nutrienti se încadrează in clasa I de calitate pe un tronson de 35 km (limita județ –cfl. Chiribis)si in clasa a II-a de calitate pe un tronson de 46 km(cfl. Chiribis – Parhida, fr.) iar după grupa poluanți toxici specifici de origine naturala se încadrează in clasa I de calitate pe un tronson de 55 km (limita județ - cfl. V. Fanetelor ) si in clasa a II –a de calitate pe un tronson de 26 km (cfl. V. Fanetelor – Parhida, fr.).
 
Valea Ier:
a fost monitorizata în 4 secțiuni. După grupele salinitate si  poluanți toxici specifici de origine naturala se încadrează in clasa I-a de calitate pe toata lungimea de 50 km, iar după grupele regim de oxigen si nutrienti se încadrează in clasa a II-a de calitate pe toata lungimea de 50 km (limita județ – Diosig, fr.)
Față de cursurile principale de apă din județ prezentate mai sus, au  fost monitorizate încă un număr de 5 cursuri secundare de apa, pe o lungime de 29  km.  Calitatea acestor secțiuni se încadrează in clasele I-II de calitate. Cursurile de apa: CCE1-Oradea-Cheresig si Saraz- Saraz  nu au fost recoltate probe, prezentând ochiuri de apa.

                          CAPITOLUL 4.  RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

      Radioactivitatea beta globală a aerosolilor atmosferici

     
Pentru probele de aerosoli atmosferici prelevate conform programului standard, valorile medii lunare (sau zilnice) ale activității specifice beta globale s-au situat sub limita de atenționare de 50 Bq/m3 stabilită prin legislația în vigoare (Ordinul Ministrului MAPM nr. 338/2002).

     Radioactivitatea naturala-Radon /Radioactivitatea naturala-Toron

     Valorile activităților specifice  beta globale ale Radonului și Toronului   s-au situat în intervalul de variație al mediilor multianuale .
     
      
Radioactivitatea beta globală a depunerilor atmosferice

      Pentru probele de depuneri atmosferice prelevate conform programului standard, valorile medii lunare  (sau zilnice) ale activității specifice beta globale s-au situat cu mult sub limita de atenționare de 200 Bq/m2zi stabilită prin legislația în vigoare (Ordinul Ministrului MAPM nr.338/2002).

      Radioactivitatea beta globală a apei brute-Crișul Repede
      
      Pentru probele de apă brută prelevate conform programului standard, valorile medii lunare (sau zilnice) ale activității specifice beta globale s-au situat sub limita de atenționare de 2000 Bq/m3 stabilită prin legislația în vigoare (Ordinul Ministrului MAPM nr. 338/2002).

       Radioactivitatea apei potabile

       Pentru probele de apă potabilă prelevate conform programului standard valorile medii lunare (sau zilnice) ale activității specifice beta globale s-au situat sub limita de 1000 Bq/m3 stabilita prin legislația în vigoare (Legea apei potabile nr. 458/2002).

       Radioactivitatea apelor din Bazinul Crișuri din regiunea frontaliera româno-ungară

        Pentru probele de apă brută din râurile care traversează frontiera româno-ungară , prelevate în localități din zona frontalieră conform Protocolului încheiat  între Administratia Nationala “ Apele Române”și ANPM, valorile activității specifice beta globale după 5 zile s-au situat sub 300 Bq/m3.

       
       Debitul dozei gama in aer
        
        Pentru măsuratorile debitului dozei gamma absorbită în aer efectuate conform programului standard, valorile medii lunare (sau zilnice) s-au situate sub limita de atenționare de 1.0 μGy/h stabilită prin legislația în vigoare (Ordinul Ministrului MAPM nr. 338/2002).
          
      Radioactivitatea beta globala a vegetatiei si a solului       
 
   

            Valorile activităților specifice  beta globale ale probelor de vegetație s-au situat în intervalul de variație al mediilor multianuale.          
            
Valorile activităților specifice  beta globale ale probelor de sol s-au situat în intervalul de variație al mediilor multianuale

                                    CAPITOLUL 5.  POLUĂRI ACCIDENTALE

        În luna ianuarie nu au avut loc poluări accidentale.